Förändringsarbete och organisations- utveckling

Förändring av en organisation drivs fram av en rad olika inre och yttre förhållanden och aktörer. De tvingar inte automatiskt fram förändring i en bestämd riktning utan blir föremål för tolkningar från organisations eller medlemmarnas sida, tolkningar som till exempel kan bygga på personliga intressen, utbildningsbakgrund och föreställningar om vad som är modernt. Chefer och andra verksamhetsansvariga följer således ofta trender som lovar en massa men tyvärr försummar verklighetens mer komplexa drag. (Sveningsson & Alvesson 2014)

Förändringsledning

I arbete med förändring behöver företaget/organisationens ledning och/eller styrelse arbete fram en målbild och strategi om varför förändring behöver genomföras. I grunden behöver arbetet utgå från företaget/organisationens kärnaffär och värdegrund. Frågorna som behöver besvaras innan ett förändringsarbete startas är, vad vill vi uppnå, skapa ökat värde för våra kunder/medlemmar, engagerade medarbetare, konkurrenter, hur ser vår omvärld ut etc.

Grunden i ett väl genomfört förändringsarbete är, kartläggning, planering, organisering och genomförande.

Vill ni veta mer kontakta Christer B. Andersson